...
حال همه ی ما خوب است، اما تو باور نکن ...
------------------------------------------------

مثل بچه ننه ها نشستم گریه کردم وفتی که خبر مرگش رسید.
ترسناکه.