...
کودک تر که بود
عاشق بود
بزرگ شد
عاشق ماند
پیر شد
عاشقی کرد
مرد