...
یا میریم جهنم که بریم بهشت
یا از بهشت میریم جهنم
کلا بهشت و جهنم
بریم
منم میام