...
مردمان دیوانه ی قلعه ی من عاشق دختر بز چرانی هستند که هر هفته سوار قایق پاروییش میشود و تا قلعه پارو میزند تا به مردم قلعه ی من پنیر برساند.

وقتی می آید، همه کنار پنجره ها جمع میشوند و رسیدنش را انتظار میکشند.

دختر سرمه ای بزچران با چشمهای آبی، دیوانه نیست. ولی قلعه ی من او را دوست میدارد. او از آینده می آید.