...
از دیوار رفتم بالا
افتادم پایین
توی حوض نقاشی
(لیترالی)

رفتم لب دریا
بالای صخره
توی تنکابن
قبل از پل
نرسیده به دان تاون
از صخره افتادم تو آب
غرق شدم

رفتم دانشگا
عاشق شدم

رفتم سربازی
تیربارون شدم

رفتم خارج
تموم شدم

اینا.