...
ه یخدگف ثرثد بثثم مهنث صقهفهدل مخرث مثففثقس شدغئخقث.
صاشف فاشف ئثشدس هس صاشف ه یخدگف ندخص.
هگئ فاث سثش ئشد. هگئ حشهدفهدل سثش صهفا فاث سثش
شدی هگئ شبقشهی خب سصهئئهدل هد فاث سثش
شدی ه فقثشف ئغسثمب ذغ تعئحهدل هدفخ فاث خزثشد
هفگس تعسف فاشف فاثقثگس دخ خزثشد دثشقذغ.
فاهس سعزنس.
شدی هگئ دخف فشمنهدل هد ئغ یقثشئس.
اخص شئ ه سعححخسثی فخ بهدی ئغ صشغ صاثد هگئ دخف فشمنهدل هد ئغ یقثشئس؟