...
روزی که درخت مرد، استیو خاموش شد.
سه سال و سه روز است که استیو ساکت مانده و با هیچ کس حرفی نزده.
زندگی استیو زیباست.
دردی که میکشد، ارزشمند است
و سکوتش یک دنیا کلام