...
اوباما بهترین اتفاقی بود که میتونست واسه دنیا بیفته. دیشب دوم خرداد آمریکاییا بود با این فرق که هرچی مردم خاتمی رو دوست داشتنید اینجا اوباما رو بیشتر دوست دارن و هر چی خاتمی بی عرضه بود و ترسو، اوباما تیزه و باهوش و پررو.
همه ی اینا به کنار. با نمک ترین تیکه ی انتخابات دیشب وقتی بود که مک کین داشت سخنرانی بعد از شکستش رو میداد و از سارا پیلین تشکر کرد و تلویزون زوم کرد رو صورت دختره. چقد ضایعه که آدم نامزد وایس پرزیدنتی باشه بعد وقتی که میبازه اشکش در بیاد. دلم براش سوخت ولی حقشه!