...

یه قلعه
یه قلعه ی ترسناک
یه عالمه شمع
پنجره
آب
شایدم پیانو
و یه حلقه

اینا