...
آنجا کسی ست
کسی آن جا ست
من نیستم
من آنجا نیستم
اینجا آنجا نیست
اینجا
آنجا

اینا