...
جزیره مهمان جدیدی دارد
مردی وارد قلعه میشود که جدید ترین دیوانه ی دیوانه خانه ی من است.
دنیای ساده ای دارد. سادگی در دنیای ساده ی دو بعدی او، بالاترین مرحله ی نبوغ در دنیای سریع چند بعدی ماست.
نام مرد تازه وارد داویدا است
تنها چیزی که داویدا با خود به قلعه آورد دو تاس سفید و قرمز بود.
و تنها لباسی که داویدا به تن داشت آبی بود.

داویدا برای من از دوبعد هزاران دنیای چند بعدی میسازد
من سفر میکنم
هر شب
به دنیای جدیدی که داویدا برای من میسازد
و میخندد

من در آستانه ی پلی قرار گرفته ام که داویدا برایم کشیده
من بدون هیچ گونه احساسی لبخند میزنم
ما پرواز میکنیم
پل ویران میشود
و ما دنیا را فتح میکنیم

اینا