...
من به گونه ای ناگهانی دچار حجوم هجمه ی عظیمی از تصاویر عجیبی از کهکشان ناشناخته ای شده ام که

که من خوبم. رنگا ها همه خوبند. شکل ها همه خوبند. و صدای جنگل هم خوبست.

پ.ن. تعریف نشده را تعریف نمیکنند. باید.