...
راهنمای قدم زدن در بعد زمان: ابتدا مفهوم اعداد و نسبت ها را از دنیای خود حذف کنید. بعد به راحتی قدم بزنید

اینا