...

دارم هذیون میگم
خیلی
خیلی
خیلی دارم هذیون میگم

خوبه
خیلی خوبه

سرعتم اونقده زیاده که نمیتونم بنویسم.

هذیون تصویری
بدون کامرشال و تریلر
جاست دٍ ریٍل تینگ