...
بلک آوت شدن خیلی خوبه. وقتی یه هو آدم یواش یواش از هوش میره و همه جا سیاه میشه و آروم فیداوت میشی خیلی خوبه. تا میتونین بلک آوت کنین.