...
بدترین روز/شب زندگی تون کی بوده؟
بهترین روز/شب زندگی تون کی بوده؟
چقد با اطمینان میتونین یه روز و فقط یه روز خاص رو واسه جواب این سوالا انتخاب کنین؟
حالا اگه راست میگین چقد اون روز رو به یاد دارین؟ چقدر از جزییاتش یادتونه؟

به عنوان مشق شب میتونین به این سوالا واسه خودتون جواب بدین. و در حالیکه دارین جواب میدین به نیروی جاذبه ی زمین و فضای خالی بسیار عظیمی که بین الکترون ها و هسته ی اتم وجود داره فکر کنین. من اجازه ندارم بگم چرا. ولی فکر کنین.