...
علف بکشید تا رستگار شوید.
علف بکشید تا رستگار
تا رستگاری
رستگاری
رستگاری
زندگانی
اینا