...
یکی از معایب مرد بودن اینه که مردا هیچ وقت نمیتونن حس مادر بودن رو تجربه کنند.