...
مداد رنگی خریدم. حالا مداد مدادم نه، ولی یه چیزی تو همون مایه ها. یه عالمه تصویر یه هو ظاهر شد جلو چشام. دنیای عجیبیه. خیلی عجیب. اینا.