...
خیلی خوبه این. خیلی. به طرز وحشتناک و ترسناک و نرمناکی خوبه. این: