...
میپرسه سکس چه رنگیه. میگم اولش رنگین کمونیه. بنفش نیلی آبی سبز زرد نارنجی قرمز. ولی اگه بری مرحله ی بعد میشه سفید. فقط سفید. میخنده. میگه ولی توپ من قرمز بود. گم شد. توی جنگل. همدیگه رو نگاه میکنیم و لبخند میزنیم. سیگارمون که تموم میشه از رو لب پله پا میشیم و هر کدوم راه خودمون رو میریم. من سوار قایق میشم و برمیگردم به شهر. اون برمیگرده تو قعله و میره پشت میله ها به موجا زل میزنه.

استیو برگشته و با من دوباره حرف میزنه.