...
شدم مثل این خل و چلا که با در و دیوار حرف میزنن. یه مدته هر جا صندلی خالی که کنارم میبینم شروع میکنم باهاش حرف زدن. خاک عالم!