...

خوابش را دیدم دیشب. خواب دختر بزچران و کاناپه ی قرمز و برگ های زرد و انگشتان کشیده و صورت نرم و لب های سرد. خندید. نه مثل همیشه سرد و عصبی که نرم و خوشحال و با ته مزه ای از شیطنت. دختر بزچران زیباترین دختر کره زمین است که به قلعه ی من نزدیک شده و همه ساکنان دیوانه قلعه را عاشق خود کرده.