...
واسه من کامنت بذارین. دوست دارم. کلا میگم. همینجوری میگم. دارم میگم. گفتم.