...
مرسی که کامنت گذاشتین. حالا هر کی که بودین چه من میشناختم چه که نه. اون شناختنه هم مهم نیست خیلی. دوست داشتم. خوشحال شدم خوندمشون. چه با معنی چه بی معنی. مرسی.