...
چون سرم درد میکنه (لیترالی) اینو بگم و برم- از شاهکارای جدید فرزاد در باب گروه قالپاق ما:

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر یا ایها القالپاق المجرد(1) بدانید و آگاه باشید که شما خوشبخت هستید (2) تا زمانی که عیال اختیار نکردید (3) کاف یاء ر(4) پس هرآنکس که عیال گزید را عذابی سخت فرستادیم (5) تا روزی هزار بار توبه کند (6) و روزهای تجردش را طلب نماید (7) و خداوند آگاه و غدار است(8) و اوست که بشر مذکر را آفرید و در وجودش جهالت بگماشت (9) تا وی در زمان تجرد به تاهل بیاندیشد و در زمان تاهل به تجرد (10) و خداوند دانا و حکیم است(11) باء یاء خ یاء لام کاف سین (12) پس شما را بشارت باد که همچنان از عذاب اناث مصونید و شما رستگارانید (13) و هر آنکس که از دایره تجرد بیرون برفت را عذابی سخت میفرستیم تا خودش هر روز هزار بار به گه خوردن بیوفتد(14) که خداوند بندگانش را در همین دنیا عقاب می کند(15) و چه عذابی سخت تر از آن که ایمیل هایتان را اناث چک کنند و موبالهایتان مدام در دست آنها باشد (16) اگر پیامکی را پنهان کنید روزگارتان سیاه شود و اگر کلمات عبورتان را در اختیارشان نگذارید از زندگیتان سیر شوید (17) و خداوند اناث را زیبا و دلبر آفرید تا بندگان ذکور را بیازماید (18) که خداوند داننده همه امور است (19) و هرآنکس که قدر عافیت نداند را روزهای سخت در انتظار است (20) و در آن زمان که روزی هزار بار به گه خوردن میافتید به شما خواهیم گفت مگر شما را از این وضع آگاه نکرده بودیم (21) و شما نادان های ناشنوا بودید (22) که اگر چندین هزار بار شما را تذکر دهیم پند نمیگیرید (23) و چشم هایتان را بر حقیقت بسته اید و تنها به هوا و هوس میاندیشید (24) و خداوند بندگان پلید خود را عذابی اناث گونه فرستاد (25) تا قدر آزادی را درک کنند (26) و بدانند چه غلطی کرده اند (27) و خداوند داننده ترین است(28) به نام خداند بخشنده بخشایشگر (29) و انسان مذکر را ساده بیافریدیم(30) که تنها به فکر نیازهای سطحی اش باشد (31) کاف یاء ر (32) و هنر خود را بر روی انسان مونث صرف کردیم (33) و او را ظاهری فریبنده ساختیم (34) و برایش هزاران دم و دستگاه بیافریدیم (35) و آنقدر او را پیچیده آفریدیم که بتواند بفریبد(36) عشوه بریزد (37) مجذوب و مدهوش کند(38) و سرانجام عذاب کننده ای بی نظیر باشد (39) و خداوند بر آنچه روی می دهد آگاه است (40)