...
ایموشنا زدن بالا زیاد. گمونم پریودم. از یه طرف دچار مود سوینگ شدم به طرز افتضاح و ترسناکی، از یه طرفم از دست و پام داره خون میریزه. شت.