...
دوست دارم وقتایی که از خواب میپری و باور نمیکنی این چیزایی که خواب دیدی خواب بودن. خوابای عجیب و غریب و باور نکردی و ویوید. با یه عالمه اتفاقای فوق العاده. بریم بخوابیم.