...
یه هویی همه حرفام یادم رفت. خل شدم امشب. چه دلم تنگ شده بود واسه خل شدنم.