...
اعتراف باید بکنم.
من سالهاست که با پدرم حرف نزده‌ام. شاید هیچ‌وقت دیگر هم نبینمش و تا هیچ روزی با او صحبت نکنم. ولی می‌دانم دوستش دارم. پدرم است. گاهی هم در رویاهایم ظاهر می‌شود.