...
آخر یه مکالمه‌ی تلفنی رندم:
: من پشت خطی دارم برم؟
- برو عزیزم. مواظب خودت باش. حالا بعدا باهات بچه دار میشم یه وقت دیگه.
: مرسی
- بای
: بای