...
خونه‌ی من خیلی باحاله. وقتی آتیش می‌گیره بالای خونه رنگین‌کمون درست میشه. اینو امروز کشف کردم. لیترالی!