...
تصویر بیست و نهم: میگردم. نیستی. نمیگردم. نیستی.