...

تصویر سی. بین آب و آتش میرقصی. اگر در چشمانم خیره نگاه کنی ملکه‌ی شهر طلا و سرب را خواهی دید. شراب مینوشیم و غرق می‌شویم.