...
دلم میخواد جلوی دخترم زانو بزنم, شونه هاش رو بگیرم و موهاش رو صاف کنم و درحالیکه دفترش رو گرفته دستش و با کنجکاوی و ابروهایی که بالا انداخته به من نگاه میکنه به زبون آدم بزرگا براش از مامانش تعریف کنم ... فقط اگه مادرش تو باشی ... حتی اگه با لبخند آرومت پشت در گوش به حرفای پدر و دختر وا نستاده باشی.