...
بچه میخوام. بچه میخوام. بچه ی خودم
بچه ی خودمون.
باهاش بازی کنیم. ازش فیلم بگیریم. بعد من تربیتش کنم تو نگاه کنی
تو تربیتش کنی من نگاه کنم.
هممم ... ما که تربیت کردن بلد نیستیم. بچه رو ول میکنیم خودش تربیت شه ما نگاش کنیم.

که بچه مون نه سالش باشه ازش بپرسم منو بیشتر دوس داری یا مامانتو.
که خجالت بکشه بگه هر دوتون.
که بگم نه کدومو یه کم بیشتر دوست داری
که بیشتر خجالت بکشه چون نمیتونه دروغ بگه
بگه مامانو
که لبخند بزنم و نگاش کنم
که دستمو بکشم توی موهاش
توی چشاش نگاش کنم
بگم خب حق داری. مامانت خیلی دوست داشتنی تره.
منم مامانتو بیشتر از خودم دوست دارم.
که بچه مون بخنده
که تو از پشت بیای و منو بغل کنی

بچمون دورغ بلد نیست
منم بلد نیستم.