...
من هنوز عاشقم. اينو امروز كه داشتم ابروهامو برميداشتم فهميدم.