...
اخه ادم هرچيزى رو كه ميخونه يا ميبينه رو كه باور نميكنه دلبناداى من!