...
به قول شاعر مرگ با غزت به از زندگي با خفت. يا يه همچين چيزى. سيريسلى.