...
اون تصویرم که دختره و پسره روی پل عابرپیاده بالای بزرگراه واستاده بودنم تبدیل شده به تصویر یه نفره روی پل روی رودخونه.