...
ایمیل های یک خطی که تو را به ادامه دادن و به داستان های رنگارنک و قشنگ امیدوار میکنند ...