...
دروغ چرا. از اين همه بدبختى خسته شدم. بى تو بودن را بيشتر از هميشه درك ميكنم. اين را به حساب نامه ى ٣٣ بگذار كه هيچ وقت ننوشتمش.