...
گاهی آدم عاشق نیست و فقط فکر میکد عاشق است
بد تر از آن آنکه گاهی عاشق میشوی و خودت هم خبر نداری