...
دخترى دارم گمگشته و مهاجر. بات شى ايز ماى سوپرگرل.