...
من دپرس نيستم. فقط از دست يه سرى كه خيلى دوسشون دارم شاكيم. سر درد سگيمم برگشته. همين.