...
دروغ ميگم شاكى نيستم فقط دلم گرفته. بات وات كن يو دو!