...
درست مثل دوست داشتن قهوه. که تلخه. شایدم خیلی تلخه. ولی تلخیشو دوست داری. شاید برای بوی تلخش. شاید مزه ی تلخش . شایدم تجربه ی تلخش ... اینه که هر روز صبح قهوه ی تلخ میخوری تا با بوش از خواب بیدار شی و با مزه ش وارد زندگی.