...
حالا که حرفش شد، بهترین شب زندگی من شب کنسرت ریدیوهد بود. بهترین لحظه ی زندگیمم وقتی که تام یورک جلوم داشت پارانوید اندروید رو میخوند و زل میزد تو ملت. سه اپیزود پارانوید اندروید منو حداقل تا سه تا از آسمونا برد و چرخوند و کوبید اینور اونور و ول کرد تا بیفتم پایین محکم بخورم زمین.