...
دیروز در حالیکه با پیرمردی صحبت میکردم که کنارم نشسته بود ناگهاس از صندلی به زمین افتاد. سکته کرد. و مرد. هر چقدر هم که بر سینه اش کوفتند و شوک به قلبش وارد کردند باز نگشت. مرد. به همین آسانی.