...
شافل رفت رو سلن دیون. فکرشو بکن!! خاک به سرم. یادم بخیر.